Regulamin Sklepu

 Ostatnia aktualizacja : 01.03.2021.

Sklep internetowy zamieszczony na witrynie www.originalbyanjarubik.com, jest prowadzony przez INTEREXISTENCE GmbH , Mollardgasse 70c/TOP 8 1060 Wien, Austria , NIP ATU67389211, ( dalej zwany : INTEREXISTENCE)

I Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego originalbyanjarubik.com.
Klient – podmiot składający zamówienie w Sklepie Internetowym www.originalbyanjarubik.com (tj. zawierająca umowę sprzedaży na odległość przy pomocy strony originalbyanjarubik.com) i/lub rejestrującą lub używająca Konta Klienta.

Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną lub przedsiębiorcą na prawach Konsumenta - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą

Regulamin Sklepu Internetowego originalbyanjarubik.com

umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością

lecz nieposiadającą dla niej
w szczególności z przedmiotu
gospodarczej, udostępnionym
o Działalności Gospodarczej.
Sprzedawca - INTEREXISTENCE GmbH z siedzibą w Austrii, 1060 Wiedeń, Mollardgasse 70c/TOP 8, VAT ATU67389211, w rejestrze handlowym z numerem FN 380869B, siedziba w gminie politycznej Wiedeń, INTEREXISTENCE GmBH, ( dalej zwany : INTEREXISTENCE). Strona – Klient lub INTEREXISTENCE (łącznie nazwane Stronami).
Dni robocze – dni tygodnia d poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Towary – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.

II Informacje ogólne

Poniżej zamieszczony Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy dostępny na witrynie originalbyanjarubik.com (dalej nazywany Sklepem Internetowym) oraz warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.

Sklep internetowy zamieszczony na witrynie www.originalbyanjarubik.com, jest własnością INTEREXISTENCE GmbH, Mollardgasse 70c/TOP 8 1060 Wien, Austria , NIP ATU67389211 ( dalej zwany : INTEREXISTENCE)

charakteru zawodowego, wykonywanej przez nią w Centralnej Ewidencji

gospodarczą, który wynika

działalności i Informacji

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego dotyczy w szczególności zamawiania produktów znajdujących się w jego ofercie, form zapłaty, cen produktów, dostawy zamówień oraz możliwości ich zwrotów (odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji przez Klientów w tym Konsumentów. Regulamin określa także warunki korzystania z innych, dodatkowych usług świadczonych przez Sklep Internetowy drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej originalbyanjarubik.com, w tym m.in. zakładania indywidualnego Konta Klienta.

 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia Sklepie Internetowym oraz korzystanie z innych, dodatkowych usług świadczonych przez INTEREXISTENCE GmbH drogową elektroniczną przy użyciu Sklepu Internetowego (w szczególności korzystanie z indywidualnego Konta Klienta). Akceptacja Regulaminu następuje podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub przed momentem skorzystania z innych usług dodatkowych dostępnych na platformie Sklepu Internetowego, do których należy między innymi moment rejestracji Konta Klienta.

 3. Sklep Internetowy jest hostowany na Shopify Inc., która zapewnia internetową platformę handlu elektronicznego i jednocześnie umożliwia INTEREXISTENCE sprzedaż produktów i usług.

 4. Klientami Sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną ( Dalej nazwane : „Klient” lub „ Konsument”).

 5. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

III Składanie zamówienia i Indywidualne Konto Klienta

 1. Umowy sprzedaży produktu zawarta między Stronami za pośrednictwem sklepu internetowego (sprzedaż na odległość) odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego originalbyanjrubik.com .

 2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wybiera walutę, którą chce dokonać płatności, następnie dokonuje wyboru produktów oraz wskazuje ilość (w sztukach) produktów. W kolejności, Klient wybiera sposób płatności i dostawy. Przez złożenie zamówienia rozumie się kliknięcie przez Klienta przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub przycisku o podobnej treści.

 1. Zamówienie w Sklepie Internetowym może nastąpić w ramach jednorazowego zakupu oraz poprzez zarejestrowanie Indywidualnego Konta Klienta. Rejestracja konta nie jest konieczna do złożenia zamówienia.

 2. W celu złożenia zamówienia w ramach jednorazowego zakupu Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia, w którym podaje dane niezbędne do zrealizowania zamówienia, a w tym :

 1. imię i nazwisko lub nazwę działalności gospodarczej (w przypadku osób dokonujących zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej)

 2. adres wysyłkowy, pod który ma zostać wysłane zamówienie,

 3. NIP i adressiedziby - w przypadku prośby o fakturę VAT osób dokonujących zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej);

 4. numertelefonukontaktowego,

 5. adres e-mail

 6. Jednocześnie Klient jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji

  Regulaminu Sklepu Internetowego i Polityki Prywatności. Wypełnienie powyższych zobowiązań stanowi warunek niezbędny do złożenia jednorazowego zamówienia bez rejestracji indywidualnego Konta Klienta.

 7. Gdy Klient złożył zamówienie ( w rozumieniu III Składanie zamówienia i Indywidualne Konto Klienta pkt. 3) otrzymuje automatycznie generowaną wiadomość, wysłaną pocztą elektroniczną z informacją potwierdzającą zamówienie. Informacja zostaje przesłana na adres email, który podano w formularzu.

 8. W przypadku, gdy formularz zamówienia zostanie wypełniony niepoprawnie, będzie traktowane jako zamówienie niezłożone.

 9. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia.

 10. W chwili przyjęcia zamówienia, Sklep Internetowy wysyła Klientowi informację o przekazaniu do realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 Ustawie z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 11. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Niemniej jednak zamówienia, które zostaną złożone piątek, weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym.

 12. Moment zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje w chwili dokonania przez Klienta zakupu. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

m.Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.

 1. Rejestracja Indywidualnego Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. W przypadku rejestracji login ( tj. Nazwa identyfikująca Klienta na potrzeby korzystania ze Sklepu Internetowego i hasło do konta nadaje Klient samodzielnie.

 2. Zarejestrowanie indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym stanowi dodatkową usługę, świadczoną przez INTEREXISTENCE na czas nieokreślony. Założenie i korzystanie z indywidualnego Konta Klienta jest bezpłatne, a Klient może z niego zrezygnować w każdej chwili, poprzez przesłanie takiego żądania na adres email : info@originalbyanjarubik.com.

 3. Zapoznanie się Klienta z Regulaminem Sklepu Internetowego i Polityką Prywatności oraz ich akceptacja stanowi warunek niezbędny do rejestracji Indywidualnego Konta Klienta.

 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie logowanie do Indywidualnego Konta Klienta odbywa się przy użyciu adresu e-mail lub wcześniej nadanego przez Klienta loginu oraz hasła wskazanych wcześniej przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Klient nie może udostępniać danych do Indywidualnego Konta Klienta i powinien chronić je przed dostępem osób trzecich. Po zalogowaniu w Sklepie Internetowym Klient ma możliwość zmiany danych, jak również zmiany hasła dostępu do indywidualnego Konta Klienta.

 5. W ramach Indywidualnego Konta Klienta, Klient ma możliwość złożenia zamówienia, dostępu do historii swoich dotychczasowych zmówień oraz szczegóły dotyczące przeszłych i aktualnych zamówień, w tym numer zamówienia, datę zamówienia, status zamówienia.

 6. Przepisy dotyczące składania i procedury zamówienia w ramach jednorazowego zamówienia stosuje się odpowiednio do zamówień składanych przy użyciu zarejestrowanego indywidualnego konta klienta.

IV Oferta

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż perfum.

 2. Ceny w Sklepie Internetowym podawane są w wysokości brutto (zawierają

  wszelkie należne podatki i cła).

 3. Ceny w Sklepie Internetowym podawane są trzech (3) walutach : PLN,

  EURO oraz USD.

 4. Do ceny produktu należy doliczyć koszty dostawy, której wysokość zależy

  od wskazanego przez Klienta sposobu dostawy.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny dostawy, która może

  wynikać m.in. z obowiązujących promocji Sklepu Internetowego lub

  przyczyn niezależnych od sprzedawcy.

 6. Sklep Internetowy poprzez dochowanie należytej staranności, prezentuje

  zdjęcia produktów tak by odzwierciedlały one kolor, fakturę i ogólny wygląd produktów. Z uwagi na różną rozdzielczość, ustawienia ekranu i inne czynniki techniczne zdjęcia zawierające produkt, a w szczególności ich kolory mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

 7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, Sklepu Internetowego, poszerzania oferty o nowe produkty, wycofanie produktów z oferty, przeprowadzania i

odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym ceny, nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep Internetowy.

 1. W sytuacji ograniczonej ilości produktów oferowanych w ramach sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, zamówienia będą realizowanej według kolejności otrzymywanych przez Sklep Internetowy zamówień, aż do wyczerpania produktów objętych promocją lub wyprzedażą.

 2. W sytuacji braku danego towaru w magazynie lub braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta z innego powodu, Klient otrzyma informację wysłaną na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

 3. Jednocześnie, Klient oświadcza, że zobowiązuje się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na Stronie Internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony Sklepu Internetowego.

V Dostawa

 1. W ramach realizacji zamówienia Sklep Internetowy udostępnia Klientowi trzy opcje dostawy produktu należą do nich : Courier DHL, DHL Service Point i Inpost Paczkomaty.

 2. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep dokona wszystkich starań by zamówienie zostało zrealizowane w jak najszybszym czasie. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi maksymalnie do 4-7 dni roboczych, a na terenie Unii Europejskiej 14 dni. Niemniej jednak, odpowiednio 7 i 14 - dniowy termin dostarczenia produktu nie jest gwarantowany.

 3. Opóźnienie realizacji zamówienia oznacza, że zostało ono zrealizowane po upływie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. W sytuacji zaistnienia opóźnienia realizacji zamówienia Klient może wskazać dodatkowy termin do wydania produktu, a po bezskutecznym upływie terminu odstąpić od umowy.

 4. Własność zamówionego towaru przechodzi na Klienta dopiero po opłaceniu towaru przez Klienta. Opłacenie towaru rozumie się jako zrealizowanie zapłaty poprzez metody płatności zapewnione przez Sklep Internetowy.

 5. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej z wyjątkiem : Cypru, Monako oraz Malty.

 6. Dostawa jest odpłatna, chyba że umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy zamówienia są opisane i wyraźnie przedstawione Klientowi na witrynie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 7. W momencie doręczenia przesyłki Klient ma obowiązek zbadania doręczonej przesyłki już w chwili odbioru jej od przewoźnika. W sytuacji,

gdy Klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki , to powinien żądać od pracownika dostawcy spisania odpowiedniego protokołu. W związku z odpowiedzialnością Sklepu Internetowego za uszkodzenia produktu, które nastąpiły w trakcie przewozu, Klient zobowiązuje się do poinformowania Sklep Internetowego o stwierdzonych uszkodzeniach oraz podpisanym protokole uszkodzeń. Taką informację Klient prześle drogą mailową na adres: info@originalbyanjarubik.com.

 1. Jeżeli uszkodzenia przesyłki, były niemożliwe do zauważenia na etapie odbioru przesyłki, Klient powinien bez zbędnej zwłoki po zauważeniu uszkodzeń i ubytków poinformować przewoźnika i zażądać sporządzenia odpowiedniego protokołu szkody.

 2. Za moment wydania produktu Klientowi uznaje się moment odbioru produktu od przewoźnika. Dowodem wydania produktu jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.

VI Płatność

 1. Składając zamówienie, Klient może wybrać następujące formy płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu mollie.com, w zależności od własnych preferencji Klient może wybrać płatność elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24, PayPal i Apple Pay.

 2. Możliwe opcje dokonania płatności wykorzystują platformy płatności zewnętrznych operatorów płatności elektronicznych. Po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia procedury zapłaty (dostępny bezpośrednio po złożeniu zamówienia) należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych.

 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Mollie.com, Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi :Mollie.com – spółka Mollie B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia); Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.Dostawa.

VII Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego orignalbyanjarubik.com (sprzedaż na odległość), bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można kierować na adres email : info@originalbyanjarubik.com .

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres email: info@originalbyanjarubik.com. Konsument może, ale nie musi posłużyć się formularzem zwrotów zawartym w załączniku nr 2.

 2. Zaleca się by do zwracany towar wysyłać na adres : DTW Logistics Zwroty Original, Kopytów 44e, 05-870 Błonie wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu Towaru, który znajduje się w złączniku nr 1.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji Konsument o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Konsument ponosi koszt zwrotu produktu.

 5. Produkt podlegający zwrotowi należy w sposób zapewniający jego

  bezpieczne dostarczenie wysłać pod adres DTW Logistics Zwroty Original, Kopytów 44e, 05-870 Błonie. Opakowanie produktu powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.

 6. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia , w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsument weszła w posiadanie rzeczy. Celem zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy by Konsument wysłał oświadczenie przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 3

 7. Zwrot produktu możliwy jest jedynie w sytuacji, gdy wartość produktu pod odebraniu od przewoźnika i bez zanotowania żadnych wad, nie została zmniejszona. W szczególności gdy stan zwróconego produktu byłby wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU I NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

Reklamacja i Rękojmia

 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad prawnych, ani wad fizycznych.

 2. Celem złożenia reklamacji Klient możeskorzystać z przygotowanego formularza reklamacji, załącznik nr 2, jednak nie jest obowiązkowe. Reklamację mogą być składane mailowo na adres: info@originalbyanjarubik.com lub przez formularz dostępny w zakładce Zwroty i Reklamacje” / Orders and Returns” w Witrynie.

 3. W terminie czternastu (14) dni roboczych od otrzymania od Klienta Reklamacji, Sklep odniesie się do reklamacjii poinformuje Klienta o sposobie dalszego postępowania. Powiadomienie Klienta nastąpi w formie

elektronicznej na adres email wskazany w ramach Indywidualnego Konta Klienta lub adresu email wskazanego w trakcie składania jednorazowego zamówienia bez rejestracji Indywidualnego Konta Klienta.

 1. Produkt, który jest przedmiotem reklamacji musi zostać przesłany z powrotem na adres DTW Logistics Zwroty Original, Kopytów 44e, 05-870 Błonie. Nie dotyczy to przypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy reklamacji, a Klient żąda jedynie obniżenia ceny, jednak tylko w przypadku gdy takie uprawnienie mu przysługuje, a Sklep Internetowy zgadza się na takie rozwiązanie. W takim przypadku, Sklep może zwrócić się do Konsumenta o nadesłanie drogą poczty elektronicznej zdjęć wadliwego produktu, celem weryfikacji jego stanu.

 2. Zalecamy by produkt podlegający reklamacji odesłać wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacyjnym ( załącznik nr 2).

 3. Klient, który nie jest Konsumentem, w rozumieniu niniejszego regulaminu, ma prawo w przeciągu 3 miesięcy złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi ogranicza się w takim przypadku do usunięcia wady. W takim przypadku Sklep Internetowy wg. własnej oceny wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo stwierdzoną wadę usunie.

 4. Sklep może również zwrócić Klientowi niebędącemu Konsumentem, w rozumieniu niniejszego regulaminu, zapłaconą cenę za produkt z wadami. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady produktu jest wyłączona względem Klientów niebędących Konsumentami, w rozumieniu niniejszego regulaminu,.

 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sklepu Internetowego za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami w rozumieniu niniejszego regulaminu, ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za dany produkt.

 6. Roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej w formie elektronicznej na stronie www.originalbyanjarubik.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać zmieniona pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Klientów. Wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą regulaminu.

 3. Najważniejsze dla Sklepu Internetowego i Sprzedawcy jest zadbanie o prawa konsumenta i dołożenie wszelkich starań, by postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem originalbyanjarubik.com z Konsumentami, były zgodne z prawem konsumenckim. W związku z tym, postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Stąd, wszelkie ewentualne wątpliwości są rozumiane na korzyść konsumenta. W przypadku wystąpienia niezamierzonej

niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami,

pierwszeństwo mają wskazane przepisy prawa.

 1. W przypadku dokonania zmian w treści Regulaminu, Sklep Internetowy

  zawiadomi o ich wprowadzeniu poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w zakładce „Regulamin” przez okres nie krótszy niż czternaście (14) dni. Do zamówień złożonych i przyjętych w okresie obowiązywania treści Regulaminu przed wprowadzeniem jego aktualizacji, stosuje się poprzednią wersję Regulaminu. Dodatkowo, planowane zmiany do niniejszego Regulaminu będą opublikowane na stronach Sklepu Internetowego z czternasto (14 ) -dniowym wyprzedzeniem od daty ich obowiązywania.

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 3. Na gruncie niniejszego Regulaminu Sprzedawca informuje Klienta, który jest Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są wsiedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej. Dodatkowo, zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sklep podaje łącze do unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych i korzystanie z usług za pośrednictwem Witryny i zawartego na niej Sklepu Internetowego podlega naszej Polityce prywatności. Kliknij, aby wyświetlić naszą Politykę prywatności.

  a. Jednocześnie Klient oświadcza, że rozumie i akceptuje, że udostępnione przez Klienta treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

 5. Niniejsze Warunki świadczenia usług i wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Usługi, podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.