Privacy Policy

Polityka prywatności strony internetowej “ Original By Anja Rubik”, dalej zwanej Stroną Internetową.

Ostatnia aktualizacja : 01.03.2021.

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie Politykę prywatności, która opisuje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak wykorzystujemy pliki Cookies i narzędzia analityczne w ramach Witryny Sklepu Internetowego. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do treści Polityki Prywatności.

Serdecznie prosimy Cię o zapoznanie się z treścią naszej Polityką Prywatności oraz Warunkami dotyczącymi korzystania naszych usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: INTEREXISTENCE GmbH z siedzibą w Austrii, 1060 Wiedeń, Mollardgasse 70c/TOP 8, VAT ATU67389211, w rejestrze handlowym z numerem FN 380869B, siedziba w gminie politycznej Wiedeń, INTEREXISTENCE GmBH, Dalej określany jako my, jest jednocześnie właścicielem i usługodawcą Sklepu Internetowego.

Zachęcamy Cię do kontaktu z nami drogą mailową. Jesteśmy dostępni pod adresem : privacy@originalbyanjarubik.com. Możesz się z nami także skontaktować drogą poczty tradycyjnej:
INTEREXISTENCE GmbH, Mollardgasse 70c / TOP 8, 1060 Wiedeń, Austria.

I DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY

 1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej „Rozporządzenie RODO”.

 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, i zostaje przekazane Administratorowi, czyli INTEREXISTENCE GmbH, w sposób bezpośredni przez użytkownika Strony Internetowej poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online w Witrynie Sklepu Internetowego.

 3. W przypadku, gdy określone, wymagane informacje nie zostaną udzielone, użytkownik może nie mieć możliwości rejestracji i zarządzania rejestracją Indywidualnego Konta Klienta; niemożliwe może być także korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Witryny Sklepu Internetowego. Jednocześnie użytkownik zobowiązuje się, że dane osobowe, które podaje w formularzach Sklepu Internetowego są prawdziwe. Ze względu na rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną, nie jest możliwe korzystanie ze Strony Internetowej anonimowo.

 4. W sytuacji gdy Użytkownik udostępni nam za pośrednictwem korzystania z Witryny Sklepu Internetowego dane osobowe osób trzecich, sam Użytkownik będzie odpowiadał za poinformowanie wskazanych osób trzecich o tym fakcie.

Jednocześnie, ten użytkownik będzie odpowiedzialny za uzyskanie zgody wskazanych osób trzecich na podanie ich danych w celach określonych w odpowiednich rozdziałach tej Polityki Prywatności.

5. Dane osobowe, które gromadzimy to :

 1. imię i nazwisko;

 2. e-mail;

 3. numer telefonu;

 4. adres dostawy;

 5. nazwa Działalności Gospodarczej, adres jej prowadzenia i NIP

(wymagane w przyp. Przedsiębiorców i wydania faktury );

f.
imie
̨ i
g.
h.
i.
j.
k.
zwrot towaru.

w przypadku podania osoby trzeciej jako adresata wysyłki zamówienia: nazwisko osoby trzeciej oraz jej dane adresowe i nr telefonu;
dane dotyczące płatności ;
adresy IP;

identyfikatory plików Cookies;
historia zakupo
́w (w tym odstąpień od umowy online);
nr konta bankowego, w przypadku złożenia reklamacji lub wniosku o

 1. Administrator przetwarza dane podane w procesie zakupu oraz korzystania z usług Witryny Sklepu Internetowego.

 2. Dane gromadzone w konsekwencji kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego zamieszczanego na Witrynie Sklepu Internetowego lub poczty tradycyjnej, gdy Użytkownik, którego dane dotyczą kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję. Administrator może przetwarzać dane tej osoby wynikające ze wskazanej korespondencji, należą do nich w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji.

 3. Kiedy odwiedzasz Witrynę Sklepu Internetowego, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookies zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Ponadto, gdy przeglądasz Witrynę Sklepu Internetowego, zbieramy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które przeglądasz, jakie witryny lub wyszukiwane hasła odesłały Cię do Witryny, a także informacje o interakcjach z Witryną. Te automatycznie gromadzone informacje nazywamy „Informacjami o urządzeniu”. Więcej o „Informacjami o urządzeniu” znajdziesz w punkcie VII Technologie Gromadzenia informacji o urządzeniu. Kiedy mówimy o „Danych osobowych” w niniejszej Polityce prywatności, mamy na myśli zarówno informacje o urządzeniu, jak i informacje o zamówieniu.

II CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane, aby w pełni umożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu, a w szczególności, aby:

 1. Identyfikować Użytkownika Strony Internetowej;

 2. Rejestrować i prowadzić Indywidualne Konto Klienta;

 3. Wykonać zawartą z Użytkownikiem umowę, tj. realizować i wykonać zamówień

  złożonych za pośrednictwem Witryny (w tym przetwarzania informacji o

płatnościach, organizowania wysyłki i dostarczania faktur i / lub potwierdzeń

zamówień);

 1. Komunikować się z Użytkownikiem, w szczególności w przypadku

  rozpatrywania zwrotów, reklamacji, wniosków oraz odpowiedzi na pytania;

 2. Rozwiązywać problemy techniczne;

 3. Realizować cele marketingowe, usługi polegające na dostarczaniu informacji

  lub reklam dotyczących naszych produktów lub usług. Prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego odnosi się do profilowania i badania poziomu satysfakcji klienta.

 4. Wypełniać przez administratora obowiązki wynikające z przepisów prawa.

2. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu możliwość kontaktowania się z Tobą, czyli Użytkownikiem Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, jeśli jest to konieczne. Dodatkowe dane osobowe, a w szczególności adres e-mail są zbierane jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług za pośrednictwem Strony Internetowej.

 2. Korzystamy z informacji o urządzeniu, które zbieramy, aby pomóc nam w monitorowaniu potencjalnego ryzyka i oszustw (w szczególności adresu IP), a bardziej ogólnie w celu ulepszania i optymalizacji naszej Witryny (na przykład poprzez generowanie analiz dotyczących sposobu przeglądania i interakcji naszych klientów Witryna oraz ocena sukcesu naszych kampanii marketingowych i reklamowych). Dodatkowo gromadzone dane wykorzystujemy do retargetingu reklam.

III Okres przechowywania danych

Twoje dane ( tj. Dane Użytkownika) przechowywać będziemy do 7 lat. W przypadku toczącego się postępowania dotyczącego roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

IV Twoje prawa

1. Użytkownik Witryny Sklepu Internetowego ma :

 1. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
  W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego maila: privacy@originalbyanjarubik.com .

 2. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika Sklepu Internetowego, jednak może uniemożliwić kontynuację używania i korzystania z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sklep Internetowy może świadczyć jedynie za zgodą.

c. Prawo do sprostowania danych - art. 16 RODO
Masz prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami wysyłając emaila: privacy@originalbyanjarubik.com .

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO. Masz prawo do zgłoszenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym na potrzeby profilowania i/lub badania poziomu satysfakcji klientów. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami wysyłając emaila: privacy@originalbyanjarubik.com .

 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu INTEREXISTENCE
  W sytuacji zaistnienia przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez INTEREXISTENCE Twoich danych osobowych z uwagi na uzasadniony interes INTEREXISTENCE, np. profilowania. W takim przypadku INTEREXISTENCE przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, z wyjątkiem sytuacji, w których wystąpią ważne i prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, będące nadrzędnymi w stosunku do przyczyn sprzeciwu lub gdy jest to potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami wysyłając email na adres: privacy@originalbyanjarubik.com.

 3. Prawo do usunięcia danych - podstawa prawna: art. 17 RODO.

  Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; Gdy wycofałeś/łaś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; Gdy wniosłaś / wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; Gdy Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; Gdy Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu INTEREXISTENCE podlega; Gdy Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, INTEREXISTENCE może zachować określone dane osobowe w takim zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega INTEREXISTENCE. W przypadkach określonych powyżej INTEREXISTENCE ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, chyba że wystąpi jeden z wyjątków, określony przepisami prawa. Aby skorzystać z prawa do usunięcia Twoich danych, skontaktuj się z nami wysyłając email na adres: privacy@originalbyanjarubik.com.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

  Masz prawo do tego, by żądać od INTEREXISTENCE ograniczenia przetwarzania danych gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający INTEREXISTENCE sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy przetwarzanie danych przez INTEREXISTENCE jest niezgodne z prawem (w przypadku kiedy wolisz, żeby INTEREXISTENCE ograniczyło wykorzystanie Twoich danych, zamiast je usuwać); gdy INTEREXISTENCE nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – do czasu

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. W przypadku, gdy przetwarzanie zostało ograniczone, Twoje dane osobowe można przetwarzać (za wyjątkiem przechowywania) jedynie za Twoją zgodą lub jeśli wystąpi określony w przepisach powód dalszego takiego przetwarzania.

h. Prawodoprzenoszeniadanych-podstawaprawna:art.20RODO.

W odniesieniu do danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu zawartej z Tobą umowy, masz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że masz otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłeś/aś administratorowi (tj. INTEREXISTENCE), oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Masz także prawo żądania, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

i. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że INTEREXISTENCE przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować mailowo na adres: info@originalbyanjarubik.com Masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

V ZABEZPIECZENIE DANYCH

INTEREXISTENCE jako Administrator Twoich danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają zapobiegać bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL.

VI GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Sklep Internetowy originalbyanjarubik.com działa na platformie Shopify. W związku z tym dane osobowe, które zbieramy i wykorzystujemy dla szeroko rozumianego działania sklepu internetowego znajdują się na serwerach Shopify. Prosimy pamiętaj, że w związku z korzystaniem z systemów Shopify Twoje dane mogą zostać przekazane poza obszar UE. Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://help.shopify.com/pdf/gdpr-whitepaper.pdf .

VII TECHNOLOGIE GROMADZENIA INFORMACJI O URZĄDZENIU

 1. „Pliki Cookie” to pliki danych, które są umieszczane na Twoim urządzeniu lub komputerze i często zawierają anonimowy, unikalny identyfikator. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wyłączania, odwiedź http://www.allaboutcookies.org.

 2. „Pliki dziennika”/ “Log files” śledzą działania zachodzące w Witrynie i zbierają dane, w tym adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające / wyjściowe oraz znaczniki daty / czasu.

 3. „Sygnały nawigacyjne w sieci Web”, „znaczniki” i „Piksele” / Web beacons,” “tags,” i pixels”to pliki elektroniczne używane do rejestrowania informacji o sposobie przeglądania Witryny.

4. Dla celów funkcjonalności Sklepu Internetowego korzystamy z plug-in’ów:
a. Accentuate Custom Fields to rozwiązanie umożliwiające rozszerzenie sklepu Shopify o własne pola np. wielojęzyczne pola tekstowe, obiekty niestandardowe i wiele innych. Jeżeli chcesz zapoznać się szczegółowo z polityką prywatności Bold Cashier & Multi Currency zajrzyj na :

https://www.accentuate.io/privacy .

 1. Wtyczka Bold Cashier & Multi Currency pozwala nam na stworzenie usługi

  sprzedaży produktu w różnych walutach. W szczególności pozwala ona to, że Klienci są zlokalizowani geograficznie i automatycznie wyświetlają produkty naszego sklepu w odpowiedniej walucie. Jeżeli chcesz zapoznać się szczegółowo z polityką prywatności Bold Cashier & Multi Currency zajrzyj na : https://boldcommerce.com/legal#gdpr-compliance.

 2. Weglot - pozwala na tłumaczenie strony, a tym informacji dotyczących zakupów i kolejnych kroków finalizacji transakcji. Jeżeli chcesz zapoznać się szczegółowo z polityką prywatności https://weglot.com/terms/ .

VIII UDOSTĘPNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie jedynie naszym partnerom, którzy pomagają nam w realizacji Twojego zamówienia lub innych usług, które dla Ciebie świadczymy w naszym sklepie internetowym, a tym operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym dla nas usługi kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, itp. Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, tak by Twoje dane były zawsze bezpieczne i prowadzimy rejestr tych podmiotów.

 2. Dodatkowo, udostępniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, aby pomóc nam wykorzystać Twoje Dane Osobowe do celów szeroko rozumianego prowadzenia Sklepu Internetowego i zapewnienia jego funkcjonalności, jak opisano powyżej.

  1. Używamy Shopify do zasilania naszego sklepu internetowego. Możesz przeczytać więcej o tym, jak Shopify wykorzystuje Twoje dane osobowe tutaj: https://www.shopify.com/legal/privacy.

  2. Używamy również Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny. Możesz przeczytać więcej o tym, jak

Google wykorzystuje Twoje dane https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. zrezygnować z Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

osobowe Możesz

Analytics

tutaj: również tutaj:

c. Na Witrynie Sklepu Internetowego znajdziesz przyciski mediów społecznościowych i widżety odsyłające do takich sieci społecznościowych jak Facebook i Instagram. Te przyciski umożliwiają użytkownikom przejście i zareagowanie kliknięciem bezpośrednio w sieci społecznościowej, która pozyskuje dane dotyczące wizyty. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu dostarczania ukierunkowanych reklam lub komunikatów marketingowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Więcej informacji na temat działania reklamy ukierunkowanej można znaleźć na stronie edukacyjnej Network Advertising Initiative („NAI”) pod adresem http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-do es-it-work .

d. Możesz zrezygnować z reklam ukierunkowanych poprzez: FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

e. Ponadto możesz zrezygnować z niektórych z tych usług, odwiedzając portal rezygnacji Digital Advertising Alliance pod adresem: http://optout.aboutads.info/.

3. Wreszcie, możemy również udostępniać Twoje dane osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, aby odpowiedzieć na wezwanie sądowe, nakaz przeszukania lub inne zgodne z prawem żądanie informacji, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa.

IX Pliki COOKIES

 1. W ramach Witryny Sklepu Internetowego stosujemy również pliki Cookies. Możesz w każdej chwili wyłączyć lub ograniczyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej w zakresie, w jakim wykorzystuje ona pliki cookies.

 2. Pliki Cookies używane na naszej Stronie Internetowej umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na niej informacji i zaprezentowanie treści, która jest dostosowana do potrzeb Użytkownika. Jednocześnie Pliki Cookies pozwalają na mierzenie interakcji Użytkowników w Witrynie originalbyanjarubik.com Stosujemy Cookies celem dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w witrynie oraz dostosowania reklam do indywidualnych potrzeb użytkowników. Pliki Cookies pozwalają nam dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług.

 3. Informacje o plikach Cookies, które zbieramy z uwagi na funkcjonowanie na platformie Shopify możecie znaleźć pod liniem https://www.shopify.com/legal/cookies .

X NIE ŚLEDZIĆ

Należy pamiętać, że nie zmieniamy praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych w naszej Witrynie, gdy widzimy sygnał Do Not Track z Twojej przeglądarki.

XI DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez Portal.

XII ZMIANY

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić na przykład zmiany w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

XIII SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, jeśli masz pytania lub chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail privacy@originalbyanjarubik.com lub pocztą tradycyjną, korzystając

z adresu: INTEREXISTENCE GmbH, 1060 Wiedeń, Mollardgasse 70c / TOP 8, Austria.